۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۱, یکشنبه

هدف

بسیاری از انسانها یک عمر به ماهیگری میروند اما هرگز نمی فهمند که به دنبال ماهی نیستند.
  • افکار بزرگ هدف دارند افکار کوچک آرزو .
  • یادت باشد: هدف داشتن کافی نیست به هدف زدن مهم است.
  •  مفهوم این جمله را دریاب: اگر من برای شکستن درختان هشت ساعت وقت داشتم شش ساعت آنرا صرف تیز کردن تبرم میکردم!!!        (  کتاب لطفآ کوسفند نباشید )
  • اگر دلیل زندگی ات را بیابی هرگز خطایی را دوباره تکرار نمی کنی.
  • اگر همه روزهایت یکسان باشد معنایش آن است که تو دیگر زنده نیستی!!!...
  • اگر می خواهید چیزی را بدست بیاورید که هرگز نداشته اید باید تبدیل به کسی شوید که هرگز نبوده اید. ( برایان تریسی کتاب پیروزی )
  • وقتی زندگی چیزی زیاده به شما نمی دهد، دلیل آنست که شما چیزی زیادی از او نخواسته اید!!!   ( مارسل پیرد ور )